Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 § 1. Postanowienia ogólne oraz informacje o Sprzedawcy.

 1. Niniejszy Regulamin ( zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży Towaru w sklepie internetowym PierroHomeDesign.pl [Sklep internetowy] zawieszonym na Stronie internetowej www.pierrohomedesign.pl [Strona internetowa/Platforma] przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Właścicielem Sklepu internetowego [Sprzedawcą] jest: Piotr Watras prowadzący działalność gospodarczą pn. Renowacja  Mebli  Piotr  Watras z s. Plac  Kolanowszczyzna 16/94, 87-800 Włocławek, Polska; NIP: 888-188-15-14 ; Regon: 340221617.   
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [  ś.u.d.e.]. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia formularza zamówienia.
 4. Przed złożeniem formularza zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z zakupów w Sklepie internetowym i następuje w trybie składania formularza zamówienia, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 5. Podstawowe pojęcia używane w Regulaminie:

- Sprzedawca: Piotr Watras prowadzący działalność gospodarczą p.f. prowadzący działalność gospodarczą pn. Renowacja Mebli Piotr Watras z s. Plac  Kolanowszczyzna 16/94, 87-800 Włocławek, Polska ; NIP: 888-188-15-14 ; Regon : 340221617 ;

- Sklep internetowy: serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny stronie internetowej www.pierrohomedesign.pl za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar;  

- Klient: osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym również Konsument);
- Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

- Towar: rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy kupna - sprzedaży, szczegółowo określoną w formularzu zamówienia.

§ 2. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie, a ich przetwarzanie następuje wyłącznie w celu realizacji jego zamówienia.  
 2. Polityką Prywatności Sklepu internetowego stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią .

§ 3. Prezentowany towar i cena.

 1. Wszelkie informacje dotyczące Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego [ k.c.]  i są wyłącznie jego okazaniem w tym Sklepie.
 2. W przypadku złożenia formularza zamówienia Klient ma prawo ubiegać się w drodze korespondencji elektronicznej o wszystkie posiadane przez Sklep internetowy dodatkowe informację o konkretnym Towarze ponad te, które prezentowane są na Platformie, w tym jego dodatkowy opis, dane producenta/twórcy, przypuszczalny okres wytworzenia, poczynione zabiegi konserwatorskie, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej itp.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w Platformie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawki podatku VAT chyba, że   odpowiednie przepisy prawa zwalniają towar lub Sprzedawcę od podatku. W określonych okolicznościach Sklep internetowy może wystawiać także  fakturę VAT-marża.

§ 4. Przebieg transakcji.

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu dokonania zakupu określonego Towaru w Sklepie internetowym Klient wypełnia formularz zamówienia zawieszony na Platformie - w zakładce Strony internetowej (stopka): MOJE KONTO Twoje Zamówienie, a następnie zwrotnie wysyła wypełniony formularz Zamówienia za pośrednictwem tej Platformy. Wysłanie formularza Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu, o ile inne  postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do danych zawartych w formularzu Zamówienia, Sklep internetowy może kontaktować się z Klientem w celu ich weryfikacji. Jeżeli nie będzie to możliwe Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży również w przypadku braku dostępności Towaru z jakiejkolwiek przyczyny o  czym informuje Klienta w korespondencji elektronicznej na jego e-mail wskazany w Zamówieniu. Uiszczona przez Klienta zapłata zostanie wówczas zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 5. Korektę Zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Klienta w  drodze korespondencji elektronicznej na adres wskazany w  zakładce Strony internetowej O NAS - Kontakt. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia    powinna nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych w drodze korespondencji elektronicznej. 
 6. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep internetowy w drodze korespondencji elektronicznej z  Klientem na adres wskazany w zakładce Strony internetowej O NAS -  Kontakt. W wypadku zapłaty za Towar Sklep internetowy niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o udokumentowane koszty obsługi bankowej i księgowej.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym, a Klientem. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z art. 66 1 Kodeksu cywilnego [k.c.], traktowane jest jako zgodne złożone oświadczenie woli o zawarciu umowy kupna-sprzedaży o ile inne postanowienia niniejszego Regulaminu    nie stanowią inaczej.
 8. Klient po złożeniu wypełnionego formularza Zamówienia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w drodze korespondencji elektronicznej na  jego adres e-mail wskazany w Zamówieniu, dokonuje zapłaty umówionej ceny za towar, w jeden z wybranych przez siebie sposobów określonych w § 5 poniżej. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu internetowego w sposób odpowiedni dla   wybranego  sposobu płatności, Sklep internetowy wysyła wybrany towar na wskazany przez Klienta adres do doręczeń. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, Sklep internetowy dokonuje wysyłki towaru do Klienta niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.
 9. W toku procedury realizacji zamówienia Klient może komunikować się ze Sklepem internetowym w drodze korespondencji elektronicznej. Sklep ma obowiązek zgodnie z życzeniem Klienta informować go o wszystkich istotnych okolicznościach realizacji transakcji.
 10. W przypadku wystawienia do sprzedaży Towaru, który wg. decyzji Sklepu internetowego wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej będzie miał  zastosowanie wzór określony w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem przepisów c. odnoszących się do tzw. umów adhezyjnych w tym także zawieranych z Konsumentem. O swojej decyzji Sklep internetowy informuje Klienta w drodze odpowiedniej adnotacji na Platformie.

§ 5. Płatności ceny za Towar.

 

 1. Podana w formularzu zamówienia cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić za Towar wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 2. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 1 powyżej, Sklep internetowy poinformuje Klienta o tym fakcie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.
 3. Możliwe są następujące formy płatności za Towar, a wybór formy należy do Klienta:

1/  przelew/przekaz na konto bankowe (przedpłata) wskazane zakładce Strony internetowej O NAS - Kontakt ;

2/  za pobraniem zapłaty ceny przy dostawie Towaru;

3/  gotówką przy osobistym odbiorze Towaru przez Klienta;

4/  płatność elektroniczna obsługiwana przez podmiot wskazany na Stronie internetowej.

Dodatkowa informacja o sposobach ZAPŁATY zamieszczona jest w zakładce Strony internetowej PŁATNOŚCI i DOSTAWA Formy płatności.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacje.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta [u.p.k.] Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w trybie niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną - na formularzu oświadczenia wg wzoru jak w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, z jego odręcznym podpisem. Dodatkowa informacja o prawie odstąpienia zamieszczona jest w zakładce Strony internetowej ZWROTY i REKLAMACJE. W razie skutecznego  doręczenia oświadczenia o odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie należy załączyć do paczki ze zwracanym Towarem wysyłanej na  adres wskazany w zakładce Strony internetowej ZWROTY i REKLAMACJE lub - po uprzednim powiadomieniu Sprzedawcy w drodze korespondencji elektronicznej na adres  wskazany w zakładce Strony internetowej O NAS  - Kontakt - wysłać listem poleconym na wskazany tam adres. Do oświadczenia, o odstąpieniu należy dołączyć kopię paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia Towaru ), z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 32 ust. 3 u.p.k. . Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru z powrotem. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 4. Towar zwracany nie może nosić oznak uszkodzeń. Każdy przedmiot musi być kompletny i prawidłowo zapakowany.
 5. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Po otrzymaniu zwrotu Towaru w ramach prawa do odstąpienia od umowy w trybie opisanym w tym paragrafie, w przypadku wystawienia przez  Sprzedawcę faktury VAT Sprzedawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą i wyśle ją Klientowi listownie na adres wskazany w zamówieniu

§ 7. Reklamacje.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne k.c.
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od doręczenia  przesyłki. Reklamacja powinna  być złożona w formie pisemnej i wysłana na adres poczty internetowej ( e-mail ) Sklepu internetowego na formularzu wg. wzoru jak w załączniku  nr 5. Dodatkowa informacja o trybie reklamacyjnym zamieszczona jest w zakładce Strony internetowej ZWROTY i REKLAMACJE.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 (czternastu) dni i w tym terminie Sprzedawca poinformuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji  w  drodze korespondencji elektronicznej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Uznanie reklamacji może przybrać uzgodnioną między Stronami formę:

1/  obniżenie ceny zakupu Towar co może nastąpić bez wysyłania Towaru do Sprzedawcy.

2/  nieodpłatnej naprawy Towaru jeżeli będzie to możliwe, po uprzednim wysłaniu Towaru do Sprzedawcy.

3/  zwrotu ceny zapłaty ( tożsamy z odstąpieniem od umowy) z tym zastrzeżeniem, iż jest tylko możliwe jedynie w przypadku zniszczenia Towaru w trakcie transportu.

 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru, które powstały po jego wydaniu Klientowi, a także za wady, które były znane Klientowi w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego w tym transportu ponosi Sprzedawca.

Do uznania reklamacji i zwrotu ceny zapłaty (ust. 4  pkt 3  powyżej) stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 dotyczące odstąpienia - o ile inne  postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej - z tym zastrzeżeniem, iż Klient nie może odstąpić od umowy w wyniku uznania reklamacji, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 8. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia w Sklepie internetowym ( wysyłka/dostawa/transport ) odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej ( Pocztex ) bądź wybranej firmy kurierskiej z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.  
 2. Koszt transportu do 30 km od siedziby Sprzedawcy przy sprzedaży o wartości powyżej 2.000 zł pokrywa Sklep internetowy. Koszt transportu przy zamówieniach o wartości poniżej 2.000 zł pokrywa Klient wg. aktualnych kosztów przesyłki znajdujących się w zawartości koszyka użytkownika. Zakupy powyżej 10.000 zł transport na terenie całego kraju pokrywa Sklep internetowy.
 3. Zamówienia składane w Sklepie internetowym są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Standardowy czas oczekiwania na przesyłkę wynosi [ Czas oczekiwania ] 7 dni, o ile Strony transakcji nie uzgodnią inaczej. Na Czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia), przygotowanie przesyłki do transportu i wybór transportu/spedytora oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

 § 9. Procedura rezerwacji Towaru.

 1. Klient ma prawo do zarezerwowania wybranego Towaru na Platformie w drodze korespondencji elektronicznej ze Sprzedawcą na adres poczty e-mail  wskazany w zakładce Strony internetowej O NAS - Kontakt.
 2. Rezerwacja Towaru jest możliwa tylko po wcześniejszym zalogowaniu się i uiszczeniu opłaty za rezerwację w kwocie 5 % ceny Towaru.
 3. Rezerwacja może przybrać następująca formę:

1/ Rezerwacja zasadnicza: czynność, która zablokuje kupno Towaru dla pozostałych Klientów przy czym pozostali Klienci będą mogli także zarezerwować Towar.

2/ Rezerwacja z ukryciem Towaru na Platformie: czynność, w której na czas jej trwania Towar nie będzie widoczny w Sklepie internetowym dla pozostałych Klientów.

3/ Rezerwacja nieodpłatna: czynność możliwa tylko dla Towarów już zarezerwowanych, która trwa 1 h po skończeniu poprzedniej rezerwacji.

     4. Wysokość opłaty za rezerwację zasadniczą lub z ukryciem Towaru jest uzależniona od długości rezerwacji.

     5. Rezerwacje Towaru aktywują się po dokonaniu płatności za rezerwację na rachunek Sprzedawcy. Jeżeli w koszyku rezerwacji znajdują się tylko nieodpłatne rezerwacje Towaru to są one aktywne natychmiast po ich złożeniu.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego wskazane 2 ust. 4 poniżej.
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów k.c. przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Akty prawne mające zastosowanie dla sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu:

1/ ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2009 r. Nr 115, poz. 960. z 2011 r. Nr 34, poz. 169, Nr 80, poz. 432.) ;

2/   ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  (  Dz.U. 2000 r.  nr 22  , poz. 271 ) ;

3/ ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (  Dz. U.   z 2018 r. poz. 1000, 1669) ;

5/  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1025, 1104, 1629, 2073.).

6/ ustawa z dnia 30  maja 2014 r. o prawach konsumenta  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361, z 2018 r. poz. 650 ) .

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr. 1 - kliknij

Załącznik nr. 2 - kliknij

Załącznik nr. 3 - kliknij

Załącznik nr. 4 - kliknij

Załącznik nr. 5 - kliknij

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl